Cho \(n\left( {n > 1} \right)\) đường thẳng phân biệt cắt nhau tại $O.$ Hỏi có bao nhiêu cặp góc đối đỉnh được tạo thành?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook