Cho \(n\,\left( {n \ge 2} \right)\) tia chung gốc, trong đó không có hai tia nào trùng nhau. Nếu có \(36\) góc tạo thành thì \(n\) bằng bao nhiêu?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook