Cho nửa đường tròn đường kính \(AB\). Gọi \(M\) là điểm chính giữa của cung \(AB\) . Trên cung \(AM\) lấy điểm \(N\). Trên tia đối của tia \(MA\) lấy điểm \(D\) sao cho \(MD = MB\), trên tia đối của tia \(NB\) lấy điểm \(E\) sao cho \(NA = NE\), trên tia đối của tia \(MB\) lấy điểm \(C\) sao cho \(MC = MA\) .

Các điểm nào dưới đây cùng thuộc một đường tròn ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook