Cho (P): \(y = {x^2}\) và đường thẳng \(d':y = 2x + 1\). Phương trình đường thẳng d // d’ và d tiếp xúc (P) là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook