Cho parabol $\left( P \right):{\rm{ }}y = - 3{x^2} + 6x-1$. Khẳng định đúng nhất trong các khẳng định sau là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook