Cho phản ứng: Cl2 + Ca(OH)2 → CaOCl2 + H2O. Khẳng định nào đúng:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook