Cho phản ứng hạt nhân\[{}_{17}^{37}Cl+p\to {}_{18}^{37}Ar+n\], khối lượng của các hạt nhân là mAr = 36,956889u, mCl = 36,956563u, mn = 1,008670u, mp = 1,007276u, 1u = 931MeV/c2. Phản ứng trên

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook