Cho phản ứng hạt nhân nhân \[_{1}^{2}H+_{1}^{3}H\to _{2}^{4}He+_{0}^{1}n\]. Đây là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook