Cho phản ứng hạt nhân sau: \({}_3^7Li + {}_1^1H \to {}_2^4He + {}_2^4He\).

Biết: \({m_{Li}} = 7,0144u;{m_H} = 1,0073u;{m_{He}} = 4,0015u;1u = 931,5MeV/{c^2}\). Năng lượng phản ứng toả ra là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook