Cho phép" /> Cho phép" />

Cho phép toán: \(5l \times 3 . . . 15\)

Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook