Cho phép lai P: AAaa × Aaaa biết gen A quy định cây cao; a quy định cây thấp. Tỉ lệ phân li kiểu hình của phép lai trên là?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook