Cho phương trình \(2{x^2} - x = 0\). Trong các phương trình sau đây, phương trình nào không phải là hệ quả của phương trình đã cho?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook