Cho phương trình ${x^3} - \left( {2m + 1} \right){x^2} + \left( {4m - 1} \right)x - 2m + 1 = 0.$ Tìm $m$ để phương trình có một nghiệm duy nhất?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook