Cho phương trình $a{x^2} + bx + c = 0$$\left( {a \ne 0} \right)$. Phương trình có hai nghiệm âm phân biệt khi và chỉ khi :

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook