Cho phương trình hóa học : 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3. Kết luận nào sau đây là đúng?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook