Cho phương trình hóa học: P + H2SO4 -> H3PO4 + SO2 + H2O. Hệ số của chất oxi hóa và hệ số của chất khử lần lượt là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook