Cho phương trình: \(\left( {{m^2} - 3m + 2} \right)x = m - 2\) , với $m$ là tham số. Tìm \(m\) để phương trình vô số nghiệm.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook