Cho phương trình \(\log _2^2x - \left( {5m + 1} \right){\log _2}x + 4{m^2} + m = 0.\) Biết phương trình có 2 nghiệm phân biệt \({x_1},\,\,{x_2}\) thỏa mãn \({x_1} + {x_2} = 165.\) Giá trị của \(\left| {{x_1} - {x_2}} \right|\) bằng:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook