Cho \(S\) là diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị hàm số \(\left( {{C_1}} \right):\,\,y = \dfrac{2}{3}{x^3} - 3m{x^2} - 2{m^3}\) và \(\left( {{C_2}} \right):\,\,y = - \dfrac{{{x^3}}}{3} + m{x^2} - 5{m^2}x.\) Gọi $N,n$ lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của \(S\) khi \(m \in \left[ {1;3} \right]\). Tính \(N - n?\)

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook