Cho sơ đồ phản ứng :

\({\rm{Fe}}{{\rm{S}}_2} + HN{O_3} \to F{\rm{e}}{(N{O_3})_3} + {H_2}S{O_4} + NO + {H_2}O\)

Sau khi cân bằng, tổng hệ số cân bằng của các chất trong phản ứng là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook