Cho sơ đồ phản ứng sau: C2H6O--->X--->axit axetich + CH3OH ---> Y

CTCT của X và Y lần lượt là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook