Cho sơ đồ phản ứng sau:X$\xrightarrow[xt,{{t}^{0}}C]{+{{H}_{2}}}$ Y$\xrightarrow[{{t}^{0}}C]{+CuO}$ Z$\xrightarrow[M{{n}^{2+}}]{+{{O}_{2}}}$ axit isobutiricCông thức cấu tạo thu gọn của X là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook