X, Y, Z, T tương ứng là" /> X, Y, Z, T t ..." /> X, Y, Z, T tương ứng là" />

Cho sơ đồ phản ứng sau:

X, Y, Z, T tương ứng là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook