Cho sơ đồ sau : X $\xrightarrow{dpnc}$ Na + … Hãy cho biết X có thể là chất nào sau đây?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook