Cho số phức \({z_1} = 1 + i,\,\,{z_2} = 2 - 3i.\) Phần ảo của số phức \({\rm{w}} = {z_1} + {z_2}\) là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook