Cho số phức \(z = 4 - 3i.\) Khi đó \(\left| z \right|\) bằng:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook