Cho số phức \(z = - \dfrac{1}{2} + \dfrac{{\sqrt 3 }}{2}i\). Số phức \(1 + z + {z^2}\) bằng:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook