Cho số phức \(z = i\left( {1 - 3i} \right).\) Tổng phần thực và phần ảo của số phức \(\overline z \) bằng:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook