Cho số  phức z thỏa mãn $4\left| z+i \right|+3\left| z-i \right|=10.$  Giá trị nhỏ nhất của $\left| z \right|$ bằng:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook