Cho tam giác \(ABC\) biết \(AB = 2\,cm;\,BC = 7\,cm\) và cạnh \(AC\) là một số tự nhiên lẻ. Chu vi tam giác \(ABC\) là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook