Cho tam giác $ABC$ cân tại $A$, đường cao $CE$. Tính $AB$, biết $BC = 24$cm và $BE = 9$cm.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook