Cho tam giác \(ABC\), lấy \(M\) thuộc \(BC\) sao cho \(BM = 3CM\). Hãy chọn câu sai:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook