Cho tam giác \(ABC\) vuông tại \(A\), đường cao \(AH\), biết \(HB = 9;HC = 16\). Tính góc \(B\) và góc \(C.\)

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook