Cho tam giác \(ABC\) vuông tại \(A\). Vẽ phân giác \(BD.\) So sánh \(AB\) và \(AD\), \(AD\) và \(DC.\)

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook