Cho tam giác \(\Delta ABC\backsim\Delta EDC\) như hình vẽ, tỉ số độ dài của $x$ và $y$ là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook