Cho tam giác \(MNP\) và tam giác \(KHI\) có: \(\widehat M = \widehat K = 90^\circ ;\,NP = HI;\,MN = HK\). Chọn khẳng định đúng.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook