Cho tam giác vuông cân ABC vuông cân tại A nằm trong một môi trường truyền âm. Một nguồn âm điểm O có công suất không đổi phát âm đẳng hướng đặt tại điểm B khi đó một người đứng tại C nghe được âm có mức cường độ âm là 36dB. Sau đó nguồn âm O di chuyển trên đoạn AB và M di chuyển trên đoạn AC sao cho BO=AM. Mức cường độ âm lớn nhất mà người đó nghe được trong quá trình cả hai di chuyển bằng

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook