Cho $\tan \alpha + \cot \alpha = m$. Tính giá trị biểu thức ${\tan ^3}\alpha + {\cot ^3}\alpha $.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook