Cho tập $A = \left\{ {1;2;3;4;5;6} \right\}$. Số các tập con khác nhau của $A$ gồm hai phần tử là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook