Cho tập $A = \left[ {-2;4} \right),B = \left( {0;5} \right]$ . Khẳng định nào sau đây sai ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook