Cho tập hợp $A = \{ x \in N/x$ là ước chung của $36$ và $120\} $. Các phần tử của tập $A$ là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook