Cho tập hợp \(A = \left\{ {1;2;3;4;5} \right\}\). Mệnh đề nào sau đây sai?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook