Cho tập hợp $A=\left\{ 2;4;5 \right\}$ khẳng định nào sau đây là đúng ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook