Cho tập hợp \(A = \left\{ {x \in R/{x^2} + 3x + 4 = 0} \right\}\), kết luận nào sau đây là đúng?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook