Cho tập hợp $A = \left\{ {x \in R/{x^4}-6{x^2} + 8 = 0} \right\}$ . Số phần tử của tập $A$ là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook