“Chở thuyền, lật thuyền cũng là dân” là quan niệm của nhà trí sĩ nào về vai trò của quần chúng nhân dân?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook