Cho tứ diện \[ABCD\] có \[AB=2;CD=4\] và các cạnh còn lại cùng bằng 6. Tính diện tích mặt cầu ngoại tiếp tứ diện \[S.ABCD\].

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook