Cho tứ diện ABCD có $AB=AD=a\sqrt{2}$, $BC=BD=a$ và \[CA=CD=x\]. Khoảng cách từ B đến mặt phẳng (ACD) bằng $\frac{a\sqrt{3}}{2}$. Biết thể tích của khối tứ diện bằng $\frac{{{a}^{3}}\sqrt{3}}{12}$. Góc giữa hai mặt phẳng (ACD) và (BCD) là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook