Cho tứ giác $ABCD.$ Gọi $E,F,G,H$ theo thứ tự là trung điểm của $AB,BC,CD,DA$ . Tìm điều kiện của tứ giác $ABCD$ để hình bình hành $EFGH$ là hình vuông.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook