Cho \(\widehat {AOB} = {135^0}\) . Vẽ \(\widehat {BOC}\) và \(\widehat {AO{\rm{D}}}\) kề bù với \(\widehat {AOB}\) .Chọn câu đúng nhất.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook